Bắt đầu

XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ

Các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, trong khi đó, phần lớn chương trình đào tạo quản lí ít cá nhân hóa, thiếu linh hoạt về thời gian, chi phí lớn và chất lượng thấp; các chương trình online khó tiếp cận do rào cản ngôn ngữ, mức độ cam kết hoàn thành thấp.

ĐI CÙNG GIẢ ĐỊNH

Học tập là việc cá nhân, không nên cưỡng ép. Chương trình đào tạo là cơ chế tổ chức việc tự học, giúp người học tự trưởng thành và tự làm ra chính mình. Chương trình đào tạo không tập trung vào việc dạy, mà cần tập trung vào việc học và trải nghiệm.

Cần chọn đúng người học tập chăm chỉ, có mục tiêu và động lực rõ ràng. Chương trình đào tạo cần được cá nhân hóa để phù hợp với bối cảnh, điều kiện của từng người học và doanh nghiệp nơi họ làm việc.

SÁNG TẠO GIẢI PHÁP

NeoManager tạo một không gian học tập cá nhân hóa hơn là một lớp học. Chương trình xây dựng dựa trên Khung năng lực nhà quản lí thế kỉ XXI tham khảo từ điển năng lực lãnh đạo Havard

NeoManager là một chương trình giàu trải nghiệm, linh hoạt hiệu quả dựa trên công nghệ với nội dung toàn diện và thách thức, giúp phát triển năng lực quản trị hiện đại một cách thực chất, dễ triển khai với chi phí hợp lí.

NeoManager dành cho người muốn tạo ra và dẫn dắt sự thay đổi. Chương trình phù hợp với những nhà quản lí mới (trưởng nhóm, quản trị dự án, quản trị cấp trung), người sẵn sàng học tập, cam kết với việc học dưới áp lực cao, trong bối cảnh bận rộn, coi học tập là công việc, có nền tảng phù hợp để học, sẵn sàng tinh thần phục vụ tổ chức. NeoManager không dành cho những người muốn một cái mác, cũng không dành cho người hoàn thành bài kiểm tra cuối để lấy chứng chỉ.